Commit d42a4bb5 authored by LinAGKar's avatar LinAGKar Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Swedish)

Currently translated at 100.0% (2438 of 2438 strings)

Translation: Element Android/Element Android App
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-android/element-app/sv/
parent e951b209
......@@ -2731,4 +2731,25 @@
<string name="skip_for_now">Hoppa över för tillfället</string>
<string name="share_space_link_message">Gå med i mitt utrymme %1$s %2$s</string>
<string name="invite_just_to_this_room_desc">De kommer inte att bli en del av %s</string>
<string name="labs_use_restricted_join_rule_desc">Varning kräver serverstöd och experimentell rumsversion</string>
<string name="labs_use_restricted_join_rule">Experimentellt utrymme - Begränsat rum.</string>
<string name="you_are_invited">Du är inbjuden</string>
<string name="spaces_beta_welcome_to_spaces_desc">Utrymmen är nya sätt att gruppera rum och personer för arbete, skoj eller bara för dig själv.</string>
<string name="spaces_beta_welcome_to_spaces">Välkommen till utrymmen!</string>
<string name="space_add_existing_rooms">Lägg till existerande rum och utrymme</string>
<string name="space_leave_prompt_msg">Är du säker på att du vill lämna utrymmet\?</string>
<string name="leave_space">Lämna utrymme</string>
<string name="space_add_child_title">Lägg till rum</string>
<string name="space_explore_activity_title">Utforska rum</string>
<plurals name="space_people_you_know">
<item quantity="one">%d person du känner har redan gått med</item>
<item quantity="other">%d personer du känner har redan gått med</item>
</plurals>
<string name="suggested_rooms_pills_on_empty_header">Välkommen till %1$s, %2$s.</string>
<string name="suggested_rooms_pills_on_empty_text">Du är inte i några rum än. Nedan finns några föreslagna rum, men du kan se fler med den gröna knappen nere till höger.</string>
<string name="room_alias_preview_not_found">Det här aliaset är inte tillgängligt för tillfället.
\nFörsök igen senare eller be en rumsadminstratör kolla om du har åtkomst.</string>
<string name="join_anyway">Gå med iallafall</string>
<string name="join_space">Gå med i utrymme</string>
<string name="create_space">Skapa utrymme</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment